На основу чл. 10. став 7. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење о потреби и о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње Гасовода од мерне станице (МС) 2 на магистралном гасоводу (интерконектору) граница Бугарске-граница Мађарске на територији СО Параћин, до главног разводног чвора (ГРЧ) Карађорђево Брдо на транспортном систему ЈП ”Србијагас” на територији СО Параћин, дужине 3,48 km, називног пречника DN 400 и максималног радног притиска MOP 50 bar, као и изградњи чистачке станице-отпремне (ОЧС) и прихватне (ПЧС) на почетку деонице у посебној огради поред МС 2 и на крају деонице на локацији Карађорђево Брдо, предвиђене за потребе чишћења и вршења дијагностике унутрашњости цеви, заведен под бројем 353-02-1567/2020-03.

Увид у донето Решење о потреби предметне студије може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, канцеларија 426, као и на службеном сајту Министарства, сваког радног дана од 11-14 часова, у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност може изјавити жалбу Влади Србије на Решење о потреби, путем овог органа, у року од 15 дана од дана објављивања огласа.