Решење о потреби израде и одређивању обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње резервоара r-6 и r-7 од по 500 m3 за складиштење биодизела на к.п. 523, КО Смедерево, град Смедеревo (број 353-02-279/2014-05) можете погледати овде.


Сви прилози старији од годину дана су уклоњени са сервера и можете их добити на захтев.