Rešenje o potrebi izrade i određivanju obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje rezervoara r-6 i r-7 od po 500 m3 za skladištenje biodizela na k.p. 523, KO Smederevo, grad Smederevo (broj 353-02-279/2014-05) možete pogledati ovde.


Svi prilozi stariji od godinu dana su uklonjeni sa servera i možete ih dobiti na zahtev.