Решење о потреби израде и одређивању обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта складиштења опасног отпада: возила, ee опреме, акумулатора, каблова и др., на К.П. 640/2, КО Мачкат, СО Чајетина (бр. 353-02-2117/2013-05) можете погледати овде.


Сви прилози старији од годину дана су уклоњени са сервера и можете их добити на захтев.