На основу чл. 25., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Носилац пројекта предузеће ”Небос” д.о.о, поднело је Министарству заштите животне средине захтев за сагласност на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину пројекта складиштења и механичког третмана опасног отпада (оловни акумулатори и батерије, никл – кадмијум батерије и акумулатори, електролит из батерија и акумулатора, каблови који садрже уље, катран од угља и др. опасне материје, изолациони материјал са азбестом и др. изолациони материјал који садржи опасне материје, као и електрична и електронска опрема која садржи опасне материје), на к.п. 5650 (раније 4635/5) КО Севојно, Град Ужице.

У складу са чланом 24. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09), Министарствo заштите животне средине дало је сагласност на предметну студију.

У складу са чланом 24. став 2.  Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09), носилац пројекта је дужан да при раду предметног пројекта, у свему испоштује мере заштите животне средине утврђене у предметној студији, као и услове надлежних органа и организација.

На одлуку о сагласности на предметну студију није дозвољена жалба. Носилац пројекта и заинтересованa јавност могу покренути управни спор подношењем тужбе надлежном Управном суду у року од 30 дана од дана пријема овог обавештења, односно од дана објављивања у средствима информисања.

Решење можете преузети овде.