Na osnovu čl. 25., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće

 

O B A V E Š T E NJ E

Nosilac projekta preduzeće ”Nebos” d.o.o, podnelo je Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za saglasnost na ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta skladištenja i mehaničkog tretmana opasnog otpada (olovni akumulatori i baterije, nikl – kadmijum baterije i akumulatori, elektrolit iz baterija i akumulatora, kablovi koji sadrže ulje, katran od uglja i dr. opasne materije, izolacioni materijal sa azbestom i dr. izolacioni materijal koji sadrži opasne materije, kao i električna i elektronska oprema koja sadrži opasne materije), na k.p. 5650 (ranije 4635/5) KO Sevojno, Grad Užice.

U skladu sa članom 24. stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine dalo je saglasnost na predmetnu studiju.

U skladu sa članom 24. stav 2.  Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09), nosilac projekta je dužan da pri radu predmetnog projekta, u svemu ispoštuje mere zaštite životne sredine utvrđene u predmetnoj studiji, kao i uslove nadležnih organa i organizacija.

Na odluku o saglasnosti na predmetnu studiju nije dozvoljena žalba. Nosilac projekta i zainteresovana javnost mogu pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom Upravnom sudu u roku od 30 dana od dana prijema ovog obaveštenja, odnosno od dana objavljivanja u sredstvima informisanja.

Rešenje možete preuzeti ovde.