Стручни испит за рибочувара ће се одржати 20. октобра 2020. године у 11 часова, у згради СИВ 3,  у великој сали на трећем спрату, улица Омладинских бригада 1, Нови Београд.

Право на полагање стручног испита за рибочувара имају лица старија од 18 година, која уредно поднесу законом прописану документацију за полагање испита најкасније до 13. октобра 2020. године на адресу:

Министарство заштите животне средине
(пријава за полагање стручног испита за рибочувара)
Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд

Кандидати чије пријаве стигну после наведеног датума полагаће испит у термину, који ће накнадно бити одређен.

Документација коју је потребно доставити:

  1. пријава (уредно и читко навести: врсту стручног испита за који се кандидат пријављује; име и презиме кандидата; јединствени матични број кандидата; пребивалиште и адресу становања; број контакт телефона);
  1. фотокопија личне карте, односно извод из електричног читача биометријске личне карте;
  2. доказ о стеченом IV степену стручне спреме – оверена фотокопија;
  3. доказ о уплати републичке административне таксе број жиро рачуна на који се врши уплата републичке административне таксе је 840-742221843-57, позив на број 59-013. Износ уплате за полагање стручног испита за рибочувара је 3.260,00 динара.

Стручни испит се полаже писано.

Пријава за полагање стручног испита важи 6 месеци од дана пријављивања. Уколико се кандидат не појави на испиту у прописаном року, дужан је да поднесе нову пријаву за полагање стручног испита са горе прописаном документацијом и новом уплатом републичке административне таксе.

Кандидати који не положе испит, за следећи термин полагања морају доставити пријаву (са наведеним подацима и назнаком да поново полажу испит), као и доказ о новој уплати републичке административне таксе на исти број жиро рачуна (потребно је проверити износ уплате).

Додатне информације о испиту се могу добити на телефон 011/312-28-93.

Напомена:

Чланом 11. став 2. Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС”, број 128/14) је прописано да: Чување рибарског подручја врши лице које је запослено на неодређено време код корисника, које има стечено образовање четвртог степена, положен стручни испит и лиценцу за рибочувара и које није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, кривична дела против имовине, кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита и кривично дело преваре (у даљем тексту: рибочувар).

Материјал за полагање стручног испита за рибочувара се може преузети са интернет странице Mинистарства.

Полагање стручног испита ће бити организовано у складу са Инструкцијама о организацији радних процеса у органима државне управе и служби Владе у примени мерa заштите од заразне болести COVID-19 након укидања ванредног стања Владе Републике Србије уз потпуну примену прописаних мера превенције приликом службених сусрета, и то:

  1. обавезно избегавати руковање и друге облике непосредног контакта приликом службених сусрета;
  2. обавезно ношење заштитних маски свих учесника сусрета;
  3. обавезно ограничити број присутних особа на групним службеним састанцима на тај начин да се обезбеди физичка дистанца између учесника;
  4. за састанке обавезно користити веће просторије како би се између учесника омогућила физичка дистанца од два метра;
  5. пре почетка и након састанка обавезно проветрити и дезинфиковати просторију (радне површине, кваке, коришћену апаратуру итд.);
  6. ограничити време трајања састанака.

Са циљем ефикасног спровођења прописаних мера заштите од заразне болести COVID-19 кандидати за полагање испита ће бити подељени у више група, у зависности од броја присутних кандидата и капацитета просторије у којој се одржава полагање испита.

Обавезно је ношење заштитних маски за све кандидате на испиту.