Обавештење о пријему Захтева за допуну Решења о издавању дозволе за складиштење и третман неопасног отпада предузећа „PAPIR SERVIS FHB“ д.о.о. (за РЈ Крагујевац)

13. јуна 2014.|

Министарство пољопривреде и заштите животне средине, на основу члана 63. став 2. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број 36/09 и 88/2010) објављује: ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему Захтева за допуну Решења о издавању дозволе за складиштење и третман неопасног отпада од стране „PAPIR SERVIS FHB“ д.о.о. Београд. Надлежни орган обавештава јавност да је дана 24.12.2013. године, предузеће „PAPIR SERVIS FHB“ д.о.о.Београд (регистровано код АПР са матичним бројем 20599685 и шифром претежне делатности број 2832 – Поновна употреба разврстаних материјала),поднело Захтев за допуну Решења о издавању дозволе за складиштење и третман неопасног отпада,у делу који се односи на обављање делатности складиштења и третмана неопасног отпада на новој локацији у Крагујевцу, К.П. 1506 К.О. Крагујевац.