Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

процена утицаја

18. август 2015.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину базне радио станице „КОПАОНИК – Сунчани врхови”

18. августа 2015.|

На основу чл. 10., а у вези са чл. 29. ставови 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), даје следеће
13. август 2015.

решење којим се одлучује се да је потребна процена утицаја на животну средину и одређује обим и садржај Студије опроцени утицаја пројекта: Изградња МХЕ “Девићи 1”

13. августа 2015.|

На основу чл. 10, став 5., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), даје следеће
21. мај 2015.

Решење којим се одлучује да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат ТРАНСФЕР СТАНИЦЕ за сортирање, раздвајање и препакивање фармацеутских производа са истеклим роком трајања на локацији ВЕЛЕФАРМ А.Д. ХОЛДИНГ КОМПАНИЈЕ у стечај

21. маја 2015.|

  На основу чл. 10. став 5, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
21. мај 2015.

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину Пројекта мале хидроелектране Рековићи на реци Лим, на КП 5963, 3582/2, 3585/1, 3589/1, 3589/2, 3557 и 3551 КО Бања, 608, 605, 601 и 602 КО Добриловићи 2210, 595, 2219, 591 и 592 КО Калафати.

21. маја 2015.|

На основу члана 20. а у вези са чланом 29. став 1. и став 3, Закона о процени утицаја на животну средину (”Сл. гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09) и члана 2. Правилника о поступку јавног увида, презентације и јавне расправе о студији о процени утицаја на животну средину (”Сл. гласник РС”, бр. 69/05), даје следеће
19. мај 2015.

Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње регионалне депоније комуналног (неопасног) отпада „Каленић”, на КП бр. 800 KO Каленић, Општина Уб

19. маја 2015.|

Ha основу чл. 20. став 1, a у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник PC” 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана 145. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ» 33/97, 31/01, «Сл. гласник РС» 30/10 ) даје следеће