Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

процена утицаја

18. мај 2015.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације опекарске глине из лежишта ”Губеревац – Мала Грабовница”

18. маја 2015.|

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
15. мај 2015.

Решење којим се одлучује да је потребна процена и утврђује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину постројења – аутоклава за третман медицинског отпада, капацитета стерилизације 500 kg/h, на к.п. 5900/6 и 5900/7 К.О. Свилајнац, у улици „Нова 3“ и „Нова1“ у Свилајнцу, носиоца пројекта ВИСАН Д.О.О. из Земуна, Јернеја Копитара бб

15. маја 2015.|

На основу чл. 10. став 5, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
27. март 2015.

Решење којим се одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат реконструкције и модернизације деонице пруге Нови Сад – Суботица -Државна граница

27. марта 2015.|

На основу чл. 14., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), даје следеће
25. март 2015.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта експлоатације речног наноса из корита реке Дрине на локацији „Тиквара“ код Бадовинаца

25. марта 2015.|

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), даје следеће
24. март 2015.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта БС- базне станице мобилне телефоније, на локацији “Копаоник Гранд”

24. марта 2015.|

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04, 36/09) даје следеће