Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

procena uticaja

18. maj 2015.

Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije opekarske gline iz ležišta ”Guberevac – Mala Grabovnica”

18. maja 2015.|

Na osnovu čl. 10. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09)  daje sledeće
15. maj 2015.

Rešenje kojim se odlučuje da je potrebna procena i utvrđuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu postrojenja – autoklava za tretman medicinskog otpada, kapaciteta sterilizacije 500 kg/h, na k.p. 5900/6 i 5900/7 K.O. Svilajnac, u ulici „Nova 3“ i „Nova1“ u Svilajncu, nosioca projekta VISAN D.O.O. iz Zemuna, Jerneja Kopitara bb

15. maja 2015.|

Na osnovu čl. 10. stav 5, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće
27. mart 2015.

Rešenje kojim se određuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat rekonstrukcije i modernizacije deonice pruge Novi Sad – Subotica -Državna granica

27. marta 2015.|

Na osnovu čl. 14., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), daje sledeće
25. mart 2015.

Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije rečnog nanosa iz korita reke Drine na lokaciji „Tikvara“ kod Badovinaca

25. marta 2015.|

Na osnovu čl. 10. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), daje sledeće
24. mart 2015.

Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta BS- bazne stanice mobilne telefonije, na lokaciji “Kopaonik Grand”

24. marta 2015.|

Na osnovu čl. 10. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04, 36/09) daje sledeće