Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Studija o proceni uticaja

21. jul 2014.

Rešenje o potrebi izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije rečnih nanosa iz korita reke Save, na stacionaži od km 106+000 do km 106+700, sa K.P. broj 14407, KO Šabac, grad Šabac (broj 353-02-2411/2013-05)

21. jula 2014.|

Rešenje o potrebi izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije rečnih nanosa iz korita reke Save, na stacionaži od km 106+000 do km 106+700, sa K.P. broj 14407, KO Šabac, grad Šabac (broj 353-02-2411/2013-05) možete pogledati ovde.


Svi prilozi stariji od godinu dana su uklonjeni sa servera i možete ih dobiti na zahtev.

21. jul 2014.

Rešenje o potrebi izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje dalekovoda dv 110 kv broj 1127 Kraljevo 1 – Kraljevo 2, uvođenje u TS 110/10 kv Kraljevo 6 – Ribnica (broj 353-02-136/2014-05)

21. jula 2014.|

Rešenje o potrebi izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje dalekovoda dv 110 kv broj 1127 Kraljevo 1 – Kraljevo 2, uvođenje u TS 110/10 kv Kraljevo 6 – Ribnica (broj 353-02-136/2014-05) možete pogledati ovde.


Svi prilozi stariji od godinu dana su uklonjeni sa servera i možete ih dobiti na zahtev.

21. jul 2014.

Rešenje o potrebi izrade studije o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu projekta distributivnog centra za skladištenje i pretakanje tečnog naftnog gasa (tng-a), K.P. broj 696/10 KO Smederevo, grad Smederevo (broj 353-02-319/2014-05)

21. jula 2014.|

Rešenje o potrebi izrade studije o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu projekta distributivnog centra za skladištenje i pretakanje tečnog naftnog gasa (tng-a), K.P. broj 696/10 KO Smederevo, grad Smederevo (broj 353-02-319/2014-05) možete pogledati ovde.


Svi prilozi stariji od godinu dana su uklonjeni sa servera i možete ih dobiti na zahtev.

21. jul 2014.

Rešenje o potrebi izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije rečnog nanosa (peska i šljunka) iz korita reke Drine, (od km 0+000 do km 0+117), na delu K.P. broj 1751, K.O. Bajina Bašta (broj 353-02-02195/2013-05)

21. jula 2014.|

Rešenje o potrebi izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije rečnog nanosa (peska i šljunka) iz korita reke Drine, (od km 0+000 do km 0+117), na delu K.P. broj 1751, K.O. Bajina Bašta (broj 353-02-02195/2013-05) možete pogledati ovde.


Svi prilozi stariji od godinu dana su uklonjeni sa servera i možete ih dobiti na zahtev.

21. jul 2014.

Rešenje o saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta postrojenja za pripremu uglja ”Tamnava – Istočno Polje”, na KO Kalenić i KO Mali Borak, SO Lajkovac, kao i na KO Stepojevac, SO Lazarevac (broj 353-02-263/2014-05)

21. jula 2014.|

Rešenje o saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta postrojenja za pripremu uglja ”Tamnava – Istočno Polje”, na KO Kalenić i KO Mali Borak, SO Lajkovac, kao i na KO Stepojevac, SO Lazarevac (broj 353-02-263/2014-05) možete pogledati ovde.


Svi prilozi stariji od godinu dana su uklonjeni sa servera i možete ih dobiti na zahtev.