Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

студија

21. мај 2015.

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину Пројекта мале хидроелектране Рековићи на реци Лим, на КП 5963, 3582/2, 3585/1, 3589/1, 3589/2, 3557 и 3551 КО Бања, 608, 605, 601 и 602 КО Добриловићи 2210, 595, 2219, 591 и 592 КО Калафати.

21. маја 2015.|

На основу члана 20. а у вези са чланом 29. став 1. и став 3, Закона о процени утицаја на животну средину (”Сл. гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09) и члана 2. Правилника о поступку јавног увида, презентације и јавне расправе о студији о процени утицаја на животну средину (”Сл. гласник РС”, бр. 69/05), даје следеће
19. мај 2015.

Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње регионалне депоније комуналног (неопасног) отпада „Каленић”, на КП бр. 800 KO Каленић, Општина Уб

19. маја 2015.|

Ha основу чл. 20. став 1, a у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник PC” 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана 145. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ» 33/97, 31/01, «Сл. гласник РС» 30/10 ) даје следеће
18. мај 2015.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације опекарске глине из лежишта ”Губеревац – Мала Грабовница”

18. маја 2015.|

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
22. децембар 2014.

Захтев за сагласност на ажурирану Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње постројења за пречишћавање отпадних вода у оквиру ТЕ НИКОЛА ТЕСЛА Б

22. децембра 2014.|

На основу чл. 28., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), даје следеће
17. децембар 2014.

Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције и модернизације железничке пруге Суботица Теретна

17. децембра 2014.|

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана 145. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ» 33/97, 31/01) даје следеће