Подаци о поступку и предмету јавне набавке

Подаци о вредности јавне набавке

Подаци о изабраном понуђачу

Врста поступка

Врста предмета

Опис предмета јавне набавке

Уговорена вредност без ПДВ

Уговорена вредност са ПДВ

Датум закључења уговора

Назив и седиште изабраног понуђача

Поступак мале вредности

услуге

Услуге штампања за период од 12 месеци

2.999.000,00

3.598.800,00

03.09.2013.

Енергопројект Енергодата, Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 12