Дозволе за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија које се издају увознику, произвођачу (произвођачу супстанце) односно даљем кориснику (произвођачу смеше)

Година Издато дозвола за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија
2014 10
2015 17
2016 18

Број спроведених поступака претходног обавештења и PIC поступака за увоз и извоз одређених опасних хемикалија

Година Извоз Увоз
2014 од краја априла 4 24
2015 21 83
2016 до краја новембра 25 138

Број издатих аката везано за  Регистар хемикалија

Година Решења за упис у Регистар Закључци о одбацивању или обустављању поступка Захтеви за допуну документације
2014 од краја априла 407 51 208
2015 710 58 342
2016 557 121 263

Одељење за хемикалије, Група за управљање ризиком од биоцидних производа

Доношење решења о упису биоцидног производа у Привремену листу биоцидних производа за достављање техничког досијеа

Година Донето решења о упису биоцидног производа у Привремену листу
2014. 428
2015. 228
2016. 304

Просечан рок за поступање по поднетом захтеву је 15 дана.


Доношење решења о измени решења о упису биоцидног производа у Привремену листу биоцидних производа за достављање техничког досијеа

Година Донето решења о измени решења о упису биоцидног производа у Привремену листу
2014. 22
2015. 51
2016. 106

Просечан рок за поступање по поднетом захтеву је 15 дана.


Доношење решења о одбијању уписа биоцидног производа у Привремену листу биоцидних производа за достављање техничког досијеа

Година Донето решења о одбијању уписа биоцидног производа у Привремену листу
2014. 3
2015.
2016.

Просечан рок за поступање по поднетом захтеву је 20 дана.


Доношење решења о престанку важења решења о упису биоцидног производа у Привремену листу биоцидних производа за достављање техничког досијеа

Година Донето решења о престанку важења решења о упису биоцидног производа у Привремену листу
2014.
2015. 6
2016. 23

Просечан рок за поступање по поднетом захтеву је 20 дана.


Доношење закључака о обустави поступка уписа биоцидног производа у Привремену листу биоцидних производа за достављање техничког досијеа

Година Донето закључака о обустави поступка уписа биоцидног производа у Привремену листу
2014. 41
2015. 10
2016. 17

Просечан рок за поступање по поднетом захтеву је 25 дана.


Доношење закључака о одбацивању захтева за упис биоцидног производа у Привремену листу биоцидних производа за достављање техничког досијеа

Година Донето закључака о одбацивању захтева за упис биоцидног производа у Привремену листу
2014. 50
2015. 36
2016. 23

Просечан рок за поступање по поднетом захтеву је 25 дана.


Издавање потврда о стављању у промет биоцидног производа ради коришћења за процес-орјентисано истраживање и развој

Година Издато потврда о стављању у промет биоцидног производа ради коришћења за процес-орјентисано истраживање и развој
2014. 2
2015. 9
2016.

Просечан рок за поступање по поднетом захтеву је 15 дана.


Издавање дозвола за научно истраживање и развој биоцидног производа

Година Издато дозвола за научно истраживање и развој биоцидног производа
2014. 1
2015.
2016.

Просечан рок за поступање по поднетом захтеву је 15 дана.