Пружене услуге из области заштите природе и климатских промена.

Полагање стручног испита за рибара

година пријављено лица за полагање стручног испита за рибара стручни испит за рибара положило
2013 232 142
2014 68 54
2015 92 70
2016 81 66
2017 108 93
2018 64 43
2019 57 34

Полагање стручног испита за рибочувара

година пријављено лица за полагање стручног испита за рибочувара стручни испит за рибочувара положило
2013 103 61
2014 44 37
2015 125 94
2016 121 85
2017 78 56
2018 35 30
2019 36 27

Издавање лиценци за рибочувара

година издато лиценци за рибочувара
2013 38
2014 25
2015 59
2016 113
2017 44
2018 39
2019 16

Издавање дозвола за риболов и електрориболов у научно истраживачке сврхе

година издато дозвола за риболов и електрориболов у научно истраживачке сврхе
2013 20
2014 16
2015 11
2016 3
2017 11
2018 8
2019 9

Издавање сагласности на промет препарираних трофеја риба

Година Издато сагласности на промет препарираних трофеја риба
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0

Издавање решења о овлашћењу за поседовање апарата за електрориболов научноистраживачким и стручним организацијама

Година Издато решења о овлашћењу за поседовање апарата за електрориболов научноистраживачким и стручним организацијама
2013 1
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 3

Дозвола за истраживање строго заштићених и заштићених дивљих врста у научноистраживачке и образовне сврхе

година издато дозвола за истраживање строго заштићених и заштићених дивљих врста у научноистраживачке и образовне сврхе
2013 41
2014 41
2015 41
2016 40
2017 40
2018 47
2019 59

Накнада штете проуроковане од стране строго заштићених и заштићених дивљих врста

година израђено споразума о накнади штете проуроковане од стране строго заштићених и заштићених дивљих врста
2015 41
2016 35
2017 53
2018 29
2019 83

Издавање дозвола за сакупљање из природе заштићених врста дивље врсте флоре, фауне и гљива у комерцијалне сврхе

Година Издате дозволе за сакупљање из природе заштићених врста дивље врсте флоре, фауне и гљива у комерцијалне сврхе
2013 300
2014 375
2015 282
2016 295
2017 277
2018 200
2019 274

Дозвола за сакупљање заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива за формирање матичног легла – плантаже

Година Издате дозволе за за сакупљање заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива формирање матичног легла – плантаже
2016 /
2017 4
2018 1
2019 2

Издавање мишљења за извоз плантажно гајених заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива

Година Издата мишљења за извоз плантажно гајених заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива
2016 7
2017 10
2018 10
2019 24

Издавање дозволе за извоз заштићених биљних, животињских врста и гљива у комерцијалне сврхе

Година Издате дозволе за извоз заштићених биљних, животињских врста и гљива у комерцијалне сврхе
2013 400
2014 450
2015 314
2016 384
2017 404
2018 245
2019 332

Издавање дозволе за увоз заштићених врста у комерцијалне сврхе

Година издато дозвола за увоз заштићених врста у комерцијалне сврхе
2013 140
2014 105
2015 115
2016 120
2017 165
2018 110
2019 149

Издавање упутства за допремање заштићених врста дивље флоре, фауне и гљива са територије АП Косово и Метохија на територију Републике Србије ван територије АП Косово и Метохија

Година Издате дозволе за увоз, извоз, унос, износ примерака дивљих врста њихових делова и деривата заштићених у складу са Конвенцијом о међународној трговини угроженим врстама флоре и фауне (CITES)
2014 5
2015 6
2016 9
2017 9
2018 10
2019 19
2014 5

Издавање упутства за упућивање заштићених врста дивље флоре, фауне и гљива са територије Републике Србије ван АП Косово и Метохија на територију АП Косово и Метохија

Година Издата упутстава за упућивање заштићених врста дивље флоре, фауне и гљива са територије Републике Србије ван АП Косово и Метохија на територију АП Косово и Метохија
2015 4
2016 0
2017 2
2018 0
2019 0

Група за спровођење CITES конвенције

Година Издате дозволе за увоз, извоз, унос, износ примерака дивљих врста њихових делова и деривата заштићених у складу са Конвенцијом о међународној трговини угроженим врстама флоре и фауне (CITES)
2013 112
2014 139
2015 260
2016 257
2017 351
2018 259
2019 452

 

Година Издато потврда о законитом стицању примерка заштићене врсте и   потврда за комерцијалну активност у складу са Конвенцијoм о међународној трговини угроженим врстама дивље фауне и флоре (CITES)
2016 644
2017 381
2018 496
2019 399

 

Година Издато обавештења о увозу примерака врста које се налазе на прилогу 3. и 4. Конвенције о међународној трговини угроженим врстама дивље фауне и флоре (CITES)
2016 80
2017 105
2018 77
2019 118

 

Година Издато дозвола увоз живих примерака алохтоних врста који нису дате на прилозима од I до IX Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама
2016 133
2017 103
2018 210
2019 151

 

Година Издато дозвола за увоз, извоз и поновни извоз врста из Прилога VII, VIII   и IX које нису наведене у прилозима I до IV
2016 43
2017 44
2018 55
2019 43

 

Година Издато потврда за увоз и извоз примерака врста за коју није потребно прибављати посебну дозволу
2016 52
2017 68
2018 48
2019 60

Одсек за заштићена подручја

Година Давање мишљења на план управљања националним парком и спровођење даље процедуре ради прибављања сагласности Владе

 

2018. /

 

Година Издато сагласности на План управљања заштићеним подручјем
2018. /

 

Година Издато сагласности на годишњи програм управљања националним парковима и заштићеним подручјем које је проглашено актом Владе за 2017. годину
2018. 76

 

Година Издато сагласности на правилник о унутрашњем реду и чуварској служби
2018. 2

 

Година Давање сагласности на акт управљача којим се утврђује висина, начин обрачуна и плаћања накнаде за коришћење заштићеног подручја
2018. 3

 

Година Давање сагласности у поступку проглашења заштићеног подручја II односно III категорије, када се заштићено подручје налази на територији аутономне покрајине односно локалне самоуправе

 

2018. У процедури – 6

 

Година Давање сагласности на основе газдовања шумама за газдинске јединице на територији националних паркова

 

2018. /

 

Година Давање сагласности на радове и активности на подручјима са режимом заштите I степена
2018. 6

 

Година Давање сагласности на употребу хемијских средстава у заштићеним подручјима
2018. 12

 

Година Издавање уверење о положеном стручном испиту за чувара заштићеног подручја
2018. 17

 

Година Давање сагласности министарства надлежног за послове заштите природе у складу са чланом 8. Закона о заштити природе
2018. 4