Pružene usluge iz oblasti zaštite prirode i klimatskih promena.

Polaganje stručnog ispita za ribara

godina prijavljeno lica za polaganje stručnog ispita za ribara stručni ispit za ribara položilo
2013 232 142
2014 68 54
2015 92 70
2016 81 66
2017 108 93
2018 64 43
2019 57 34

Polaganje stručnog ispita za ribočuvara

godina prijavljeno lica za polaganje stručnog ispita za ribočuvara stručni ispit za ribočuvara položilo
2013 103 61
2014 44 37
2015 125 94
2016 121 85
2017 78 56
2018 35 30
2019 36 27

Izdavanje licenci za ribočuvara

godina izdato licenci za ribočuvara
2013 38
2014 25
2015 59
2016 113
2017 44
2018 39
2019 16

Izdavanje dozvola za ribolov i elektroribolov u naučno istraživačke svrhe

godina izdato dozvola za ribolov i elektroribolov u naučno istraživačke svrhe
2013 20
2014 16
2015 11
2016 3
2017 11
2018 8
2019 9

Izdavanje saglasnosti na promet prepariranih trofeja riba

Godina Izdato saglasnosti na promet prepariranih trofeja riba
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0

Izdavanje rešenja o ovlašćenju za posedovanje aparata za elektroribolov naučnoistraživačkim i stručnim organizacijama

Godina Izdato rešenja o ovlašćenju za posedovanje aparata za elektroribolov naučnoistraživačkim i stručnim organizacijama
2013 1
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 3

Dozvola za istraživanje strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta u naučnoistraživačke i obrazovne svrhe

godina izdato dozvola za istraživanje strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta u naučnoistraživačke i obrazovne svrhe
2013 41
2014 41
2015 41
2016 40
2017 40
2018 47
2019 59

Naknada štete prourokovane od strane strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta

godina izrađeno sporazuma o naknadi štete prourokovane od strane strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta
2015 41
2016 35
2017 53
2018 29
2019 83

Izdavanje dozvola za sakupljanje iz prirode zaštićenih vrsta divlje vrste flore, faune i gljiva u komercijalne svrhe

Godina Izdate dozvole za sakupljanje iz prirode zaštićenih vrsta divlje vrste flore, faune i gljiva u komercijalne svrhe
2013 300
2014 375
2015 282
2016 295
2017 277
2018 200
2019 274

Dozvola za sakupljanje zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva za formiranje matičnog legla – plantaže

Godina Izdate dozvole za za sakupljanje zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva formiranje matičnog legla – plantaže
2016 /
2017 4
2018 1
2019 2

Izdavanje mišljenja za izvoz plantažno gajenih zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva

Godina Izdata mišljenja za izvoz plantažno gajenih zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva
2016 7
2017 10
2018 10
2019 24

Izdavanje dozvole za izvoz zaštićenih biljnih, životinjskih vrsta i gljiva u komercijalne svrhe

Godina Izdate dozvole za izvoz zaštićenih biljnih, životinjskih vrsta i gljiva u komercijalne svrhe
2013 400
2014 450
2015 314
2016 384
2017 404
2018 245
2019 332

Izdavanje dozvole za uvoz zaštićenih vrsta u komercijalne svrhe

Godina izdato dozvola za uvoz zaštićenih vrsta u komercijalne svrhe
2013 140
2014 105
2015 115
2016 120
2017 165
2018 110
2019 149

Izdavanje uputstva za dopremanje zaštićenih vrsta divlje flore, faune i gljiva sa teritorije AP Kosovo i Metohija na teritoriju Republike Srbije van teritorije AP Kosovo i Metohija

Godina Izdate dozvole za uvoz, izvoz, unos, iznos primeraka divljih vrsta njihovih delova i derivata zaštićenih u skladu sa Konvencijom o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama flore i faune (CITES)
2014 5
2015 6
2016 9
2017 9
2018 10
2019 19
2014 5

Izdavanje uputstva za upućivanje zaštićenih vrsta divlje flore, faune i gljiva sa teritorije Republike Srbije van AP Kosovo i Metohija na teritoriju AP Kosovo i Metohija

Godina Izdata uputstava za upućivanje zaštićenih vrsta divlje flore, faune i gljiva sa teritorije Republike Srbije van AP Kosovo i Metohija na teritoriju AP Kosovo i Metohija
2015 4
2016 0
2017 2
2018 0
2019 0

Grupa za sprovođenje CITES konvencije

Godina Izdate dozvole za uvoz, izvoz, unos, iznos primeraka divljih vrsta njihovih delova i derivata zaštićenih u skladu sa Konvencijom o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama flore i faune (CITES)
2013 112
2014 139
2015 260
2016 257
2017 351
2018 259
2019 452

 

Godina Izdato potvrda o zakonitom sticanju primerka zaštićene vrste i   potvrda za komercijalnu aktivnost u skladu sa Konvencijom o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore (CITES)
2016 644
2017 381
2018 496
2019 399

 

Godina Izdato obaveštenja o uvozu primeraka vrsta koje se nalaze na prilogu 3. i 4. Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore (CITES)
2016 80
2017 105
2018 77
2019 118

 

Godina Izdato dozvola uvoz živih primeraka alohtonih vrsta koji nisu date na prilozima od I do IX Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama
2016 133
2017 103
2018 210
2019 151

 

Godina Izdato dozvola za uvoz, izvoz i ponovni izvoz vrsta iz Priloga VII, VIII   i IX koje nisu navedene u prilozima I do IV
2016 43
2017 44
2018 55
2019 43

 

Godina Izdato potvrda za uvoz i izvoz primeraka vrsta za koju nije potrebno pribavljati posebnu dozvolu
2016 52
2017 68
2018 48
2019 60

Odsek za zaštićena područja

Godina Davanje mišljenja na plan upravljanja nacionalnim parkom i sprovođenje dalje procedure radi pribavljanja saglasnosti Vlade

 

2018. /

 

Godina Izdato saglasnosti na Plan upravljanja zaštićenim područjem
2018. /

 

Godina Izdato saglasnosti na godišnji program upravljanja nacionalnim parkovima i zaštićenim područjem koje je proglašeno aktom Vlade za 2017. godinu
2018. 76

 

Godina Izdato saglasnosti na pravilnik o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi
2018. 2

 

Godina Davanje saglasnosti na akt upravljača kojim se utvrđuje visina, način obračuna i plaćanja naknade za korišćenje zaštićenog područja
2018. 3

 

Godina Davanje saglasnosti u postupku proglašenja zaštićenog područja II odnosno III kategorije, kada se zaštićeno područje nalazi na teritoriji autonomne pokrajine odnosno lokalne samouprave

 

2018. U proceduri – 6

 

Godina Davanje saglasnosti na osnove gazdovanja šumama za gazdinske jedinice na teritoriji nacionalnih parkova

 

2018. /

 

Godina Davanje saglasnosti na radove i aktivnosti na područjima sa režimom zaštite I stepena
2018. 6

 

Godina Davanje saglasnosti na upotrebu hemijskih sredstava u zaštićenim područjima
2018. 12

 

Godina Izdavanje uverenje o položenom stručnom ispitu za čuvara zaštićenog područja
2018. 17

 

Godina Davanje saglasnosti ministarstva nadležnog za poslove zaštite prirode u skladu sa članom 8. Zakona o zaštiti prirode
2018. 4