Опис

Издавање дозвола за увоз/извоз производа и/или опреме који садрже или се ослањају на контролисане супстанце

Министарство издаје дозволу за увоз и/или производа и/или опреме који садрже или се ослањају на контролисане супстанце на основу поднетог захтева за издавање дозволе за увоз односно извоз тих производа и/или опреме.

Захтев за издавање дозволе за увоз и/или извоз производа и/или опреме који садрже или се ослањају на контролисане супстанце подноси се на одговарајућем Обрасцу.

Уз попуњен захтев потребно је приложити и:

  • доказ о уплаћеној административној такси у износу од 1.300,00 динара (такса се уплаћује на рачун: 840-742221843-57, прималац је Буџет Републике Србије, позив на број: 50-016);
  • профактуру фирме испоручиоца робе за прву испоруку;
  • сертификат и/или изјаву о пореклу, типу и намени производа и/или намени производа и/или опреме, саставу супстанце коју опрема садржи или на коју се ослања;
  • каталог са техничким спецификацијама производа и/или опреме или други документ из којег се види количина супстанце у производу и/или опреми.Дозвола се издаје у форми решења, најкасније у року од 30 дана од дана подношења комплетног захтева, за више испорука на период од годину дана и важи од 1. јануара до 31. децембра године за коју је издата.
  • Дозволе се издају по произвођачу, на основу модела производа и/или опреме наведених у захтеву.

Увозник, односно извозник је обавезан да одмах након реализације увоза, односно извоза, а најкасније до 31. децембра године за коју је дозвола издата, достави Министарству доказ о реализованом увозу односно извозу производа и/или опреме, тј. јединствену царинску исправу, заједно са копијом фактура испоручилаца робе.

Где и како

Пријава се подноси:

Министарству заштите животне средине
Одељење за заштиту ваздуха и озонског омотача
Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд

Правни основ

На основу члана 24. Уредбе о поступању са супстанцама које оштећују озонски омотач, као и о условима за издавање дозвола за увоз и извоз тих супстанци („Службени гласник РС”, број 114/13), Министарство издаје дозволе за увоз и/или извоз производа и/или опреме који садрже или се ослањају на контролисане супстанце правним лицима и предузетницима евидентираним за обављање послова увоза и/или извоза тих производа и/или опреме, на основу њиховог захтева за издавање дозволе за увоз односно извоз тих производа и/или опреме.

Обрасци