Опис

Упис у Евиденцију правних лица и који се баве делатношћу увоза и/или извоза и стављања у промет по први пут контролисаних и нових супстанци, као и увоза и/или извоза и стављања у промет по први пут одређених производа и опреме који садрже или се ослањају на контролисане супстанце

Правна лица и предузетници који се баве делатношћу увоза и/или извоза и стављања у промет по први пут контролисаних и нових супстанци, као и увоза и/или извоза и стављања у промет по први пут одређених производа и опреме који садрже или се ослањају на контролисане супстанце наведених у Прилогу 3. уредбе, морају бити уписани у евиденцију Министарства.

Захтев за упис у евиденцију подноси се на прописаном обрасцу, уз који подносилац захтева прилаже решење о подацима уписаним у Регистар привредних субјеката, а сваке наредне године извод из Регистра привредних субјеката.

Где и како

Пријава/Образац се подноси:

Министарству заштите животне средине
Одељење за заштиту ваздуха и озонског омотача
Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд

Правни основ

На основу члана 36. Уредба о поступању са супстанцама које оштећују озонски омотач, као и о условима за издавање дозвола за увоз и извоз тих супстанци („Службени гласник РС”, број 114/14) сва правна лица и предузетници који се баве делатношћу увоза и/или извоза и стављања у промет по први пут контролисаних и нових супстанци, као и увоза и/или извоза и стављања у промет по први пут одређених производа и опреме који садрже или се ослањају на контролисане супстанце наведених у Прилогу 3. уредбе, морају бити уписани у евиденцију Министарства.

Обрасци