Опис

Дозволе за унос и износ строго заштићених и заштићених дивљих врста у научноистраживачке и едукативне сврхе

                Услови за подносиоце захтева

    1. Латински назив строго заштићених и заштићених дивљих врста
    2. Количина која се увози/извози
    3. Земља из које се врши увоз/извоз
    4. Назив пројекта који се реализује
    5. Име руководиоца пројекта

Где и како

Пријава се подноси:

Министарству заштите животне средине
Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд

Правни основ

Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка, 14/16 и 95/18 – др. закон), члан 94 и Правилник о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама („Службени гласник РС”, број 99/09,6/14)

Обрасци

Образац можете преузети овде