Опис

Дозволе за сакупљање строго заштићених и заштићених дивљих врста у научноистраживачке и едукативне сврхе

         Услови за подносиоце захтева

  1. Латински назив строго заштићених и заштићених дивљих врста
  2. Количина сакупљене врсте
  3. Период сакупљања
  4. Локалитети сакупљања
  5. Назив пројекта који се реализује
  6. Име руководиоца пројекта

Где и како

Пријава се подноси:

Министарству заштите животне средине
Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд

Правни основ

Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка, 14/16 и 95/18 – др. закон), члан 78

Правилник о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива („Сл. Гласник РС“ бр. 5/10, 47/11, 32/16 и 98/16), члан 4. став 2.

Обрасци

Образац можете преузети овде