Опис

Уплата административне таксе по тарифном броју 189:

ж.р.: 840-742221843-57,
сврха: административна такса,
прималац: Буџет Републике Србије,
износ: 3.080,00 дин.,
позив на број: 97 50-016;

 • Попуњен, потписан и оверен образац за добијање дозволе за извоз;
 • Документи/доказ о пореклу робе:
 1. копија сакупљачке дозволе (правног лица или предузетника…., број и датум дозволе за сакупљање,
 2. уколико су врсте откупњене, доставити копију сакупљачке дозволе правног лица или предузетника,
 3. копија рачун (правног лица или предузетника….) од кога су откупњене врсте
 4. JCI (уколико је роба пореклом из увоза),
 5. уколико су дозволе за сакупљање или увоз старији од два месеца, неопходан је и записник инспекцијског прегледа који није старији од два месеца)
 • Извод из АПР ( када се први пут подноси захтев у току текуће године);

Где и како

Пријава се подноси:

Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд

Правни основ

 • Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 91/10), члан 94.
 • Правилник о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама („Службени гласник РС”, бр. 99/09 и 6/14), чл. 8. и 9.
 • Правилник о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива („Службени гласник РС“, бр. 05/10 и 47/11), члан 4. став 2.

Обрасци

Образац можете преузети овде