Опис

– Уплата административне таксе по тарифном броју 189:

ж.р.: 840-742221843-57,
сврха: административна такса,
прималац: Буџет Републике Србије,
износ: 3.080,00 дин.,
позив на број: 97 50-016;

  • Попуњен, потписан и оверен образац за добијање дозволе за увоз;
  • Документи/доказ о пореклу робе:
    • копија уговора/рачуна са ино-партнером од ког је купљена роба
    • копија извозне дозволе уколико се увоз врши из земаља из окружења:Македонија, Црна Гора
  • Извод из АПР ( када се први пут подноси захтев у току текуће године);

Где и како

Пријава се подноси:

Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд

Правни основ

  • Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 91/10), члан 94.
  • Правилник о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама („Службени гласник РС”, бр. 99/09 и 6/14), члан 6.
  • Правилник о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива („Службени гласник РС“, бр. 05/10 и 47/11), члан 4. став 2.

Обрасци

Образац можете преузети овде