Орган задужен за спровођење

Министарствo пољопривреде и заштите животне средине
Сектор за заштиту животне средине

Опис

Уплата административне таксе:

Уплата административне таксе:
ж.р.:840-742221843-57,
сврха: административна такса,
прималац:Буџет Републике Србије,
износ: 3.150,00 дин.,
позив на број: 97 50-016;

  • Попуњен, потписан и оверен образац (или захтев) за добијање дозволе за сакупљање;
  • Извод из АПР ( када се први пут подноси захтев у току текуће године)

Где и како

Пријава се подноси:

Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд

захтев се подноси поштом или лично на наведену адресу
Електронским путем не може.

Правни основ

  • Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 91/10 и 14/16), члан 76.
    Уредба о стављању под контролу коришћења и промета дивље флоре и фауне(„Службени гласник РС“, бр. 31/05, 22/07, 38/08, 91/10 и 69/11), чл. 14., 15. и 16

Обрасци

Образац можете преузети овде