Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine
Sektor za zaštitu životne sredine

Opis

Uplata administrativne takse:

Uplata administrativne takse:
ž.r.:840-742221843-57,
svrha: administrativna taksa,
primalac:Budžet Republike Srbije,
iznos: 3.150,00 din.,
poziv na broj: 97 50-016;

  • Popunjen, potpisan i overen obrazac (ili zahtev) za dobijanje dozvole za sakupljanje;
  • Izvod iz APR ( kada se prvi put podnosi zahtev u toku tekuće godine)

Gde i kako

Prijava se podnosi:

Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine
Omladinskih brigada 1
11070 Novi Beograd

zahtev se podnosi poštom ili lično na navedenu adresu
Elektronskim putem ne može.

Pravni osnov

  • Zakon o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 91/10 i 14/16), član 76.
    Uredba o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune(„Službeni glasnik RS“, br. 31/05, 22/07, 38/08, 91/10 i 69/11), čl. 14., 15. i 16

Obrasci

Obrazac možete preuzeti ovde