Правни основ

Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 91/10 и 14/16), чл. 76. и 94.

Уредба о стављању под контролу коришћења и промета дивље флоре и фауне („Службени гласник РС“, бр. 31/05, 22/07, 38/08, 91/10 и 69/11), чл.14., 15 и 16.

Правилник о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива („Службени гласник РС“, бр. 05/10, 47/11 и 32/16), члан 4. став 2.

Уредба о посебним условима за вршење промета робе са АПКМ („Службени гласник РС“, бр. 86/10, 61/13, 111/13 и 7/14), чл. 2., 5. и 6.

Пријаве се подносе

Министарству заштите животне средине
Омладинских бригада 1
11070 Београд

захтев се подноси поштом или лично на наведену адресу

Eлектронским путем не може

  • Услови за подносиоце захтева за добијање Упутства за допремање/унос заштићених врста дивље флоре, фауне и гљива са терторије АП Косово и Метохија на територију Републике Србије ван АПКМ

– Уплата административне таксе:

  • ж.р.: 840-742221843-57,
  • сврха: административна такса,
  • прималац:Буџет Републике Србије,
  • износ 3.280,00 дин.,
  • позив на број: 97 50-016;
  • Попуњен, потписан и оверен образац за добијање упутства за допремање робе са АПКМ;
  • Извод из АПР ( када се први пут подноси захтев у току текуће године);

Документи који се достављају уз захтев:

1) копија уговора/рачуна правног лица или предузетника од ког је купљена роба;

Корисни линкови

Линк за информације на сајту

http://www.ekologija.gov.rs/usluge/zivotna-sredina/usluge-iz-oblasti-prirodnih-resursa-i-vrednosti-zasticenih-podrucja/

Обрасци

Образац можете преузети овде.