Pravni osnov

Zakon o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 91/10 i 14/16), čl. 76. i 94.

Uredba o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune („Službeni glasnik RS“, br. 31/05, 22/07, 38/08, 91/10 i 69/11), čl.14., 15 i 16.

Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva („Službeni glasnik RS“, br. 05/10, 47/11 i 32/16), član 4. stav 2.

Uredba o posebnim uslovima za vršenje prometa robe sa APKM („Službeni glasnik RS“, br. 86/10, 61/13, 111/13 i 7/14), čl. 2., 5. i 6.

Prijave se podnose

Ministarstvu zaštite životne sredine
Omladinskih brigada 1
11070 Beograd

zahtev se podnosi poštom ili lično na navedenu adresu

Elektronskim putem ne može

  • Uslovi za podnosioce zahteva za dobijanje Uputstva za dopremanje/unos zaštićenih vrsta divlje flore, faune i gljiva sa tertorije AP Kosovo i Metohija na teritoriju Republike Srbije van APKM

– Uplata administrativne takse:

  • ž.r.: 840-742221843-57,
  • svrha: administrativna taksa,
  • primalac:Budžet Republike Srbije,
  • iznos 3.280,00 din.,
  • poziv na broj: 97 50-016;
  • Popunjen, potpisan i overen obrazac za dobijanje uputstva za dopremanje robe sa APKM;
  • Izvod iz APR ( kada se prvi put podnosi zahtev u toku tekuće godine);

Dokumenti koji se dostavljaju uz zahtev:

1) kopija ugovora/računa pravnog lica ili preduzetnika od kog je kupljena roba;

Korisni linkovi

Link za informacije na sajtu

http://www.ekologija.gov.rs/usluge/zivotna-sredina/usluge-iz-oblasti-prirodnih-resursa-i-vrednosti-zasticenih-podrucja/

Obrasci

Obrazac možete preuzeti ovde.