Опис

Министарство пољопривреде и заштите животне средине издаје овлашћења стручним организацијама за мерење нивоа буке у животној средини. Ближе услове које треба да испуни стручна организација да би вршила мерења нивоа буке у животној средини, прописује Правилник о условима које мора да испуњава стручна организација за мерење буке, као и о документацији која се подноси уз захтев за добијање овлашћења за мерење буке („Службени гласник РС” бр. 72/2010).

Уз захтев за добијање овлашћења за мерење буке у животној средини, потребно је прилажити:

  1. Попуњени образац захтева и сву пропратну документацију дефинисану Правилником (члан 6.).
  2. Доказ о уплаћеној административној такси од 11.600,00 динара на жиро рачун број: 840-742221843-57 модел: 97 позив на број: 50-016

Где и како

Пријава се подноси:

Министарство заштите животне средине
Комисија за давање овлашћења стручним организацијама за мерење нивоа буке у животној средини
Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд

Правни основ

  • Закон о заштити од буке у животној средини (“Сл. Гласник РС”, бр. 36/2009 и 88/2010)
  • Правилник  о условима које мора да испуњава стручна организација за мерење буке, као и о документацији која се подноси уз захтев за добијање овлашћења за мерење буке (“Сл. Гласник РС”, бр. 72/2010)

Обрасци

Образац можете преузети овде