Opis

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine izdaje ovlašćenja stručnim organizacijama za merenje nivoa buke u životnoj sredini. Bliže uslove koje treba da ispuni stručna organizacija da bi vršila merenja nivoa buke u životnoj sredini, propisuje Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava stručna organizacija za merenje buke, kao i o dokumentaciji koja se podnosi uz zahtev za dobijanje ovlašćenja za merenje buke („Službeni glasnik RS” br. 72/2010).

Uz zahtev za dobijanje ovlašćenja za merenje buke u životnoj sredini, potrebno je prilažiti:

  1. Popunjeni obrazac zahteva i svu propratnu dokumentaciju definisanu Pravilnikom (član 6.).
  2. Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi od 11.600,00 dinara na žiro račun broj: 840-742221843-57 model: 97 poziv na broj: 50-016

Gde i kako

Prijava se podnosi:

Ministarstvo zaštite životne sredine
Komisija za davanje ovlašćenja stručnim organizacijama za merenje nivoa buke u životnoj sredini
Omladinskih brigada 1
11070 Novi Beograd

Pravni osnov

  • Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini (“Sl. Glasnik RS”, br. 36/2009 i 88/2010)
  • Pravilnik  o uslovima koje mora da ispunjava stručna organizacija za merenje buke, kao i o dokumentaciji koja se podnosi uz zahtev za dobijanje ovlašćenja za merenje buke (“Sl. Glasnik RS”, br. 72/2010)

Obrasci

Obrazac možete preuzeti ovde