Usluge iz oblasti zaštite i održivog korišćenja ribljeg fonda

Obrasce koje možete preuzeti

Napomena 

Prijavu za polaganje stručnog ispita za ribara kandidat može napisati i u slobodnoj formi, koja treba da sadrži sve tražene podatke iz formulara (Ime, ime jednog roditelja, prezime, JMBG, adresa, kontakt telefon)