Опис

Захтев за порибљавање врстама риба пореклом из увоза подноси корисник рибарског подручја, у складу са програмом управљања рибарским подручјем ради порибљавања риболовних вода.

Захтев за издавање дозволе за порибљавање риболовних вода аутохтоним врстама риба пореклом из увоза садржи:

  • податке о врсти рибе са којом се врши порибљавање;
  • количини рибе за порибљавање;
  • риболовној води која се порибљава;
  • пореклу рибље млађи.

Уз захтев корисник подноси и мишљење овлашћене стручне куће.

Порибљавање се врши уз потврду о здравственом стању материјала којим се врши порибљавање у присуству надлежног инспектора у области коришћења рибљег фонда.

Где и како

Захтев се подноси:

Министарству заштите животне средине
Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд

Правни основ

Члан 26. став 6. Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС”, бр. 128/14).

Обрасци