Опис

Захтев за издавање лиценце за рибочувара подноси се најкасније 60 дана од полагања стручног испита за рибочувара. Захтев за издавање лиценце садржи:

  1.  име и презиме подносиоца захтева
  2. пребивалиште и адресу.

Уз захтев се прилажу следећа документа:

  1. Фотокопија личне карте;
  2. Доказ о уплати републичке административне таксе;
  3. Број контакт телефона.

Број жиро рачуна на који се врши уплата републичке административне таксе је 840-742221843-57, позив на број 59-013.

Где и како

Пријава се подноси:

Министарству заштите животне средине
Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд

Правни основ

Члан 13. Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС”, број 128/14)

Чл. 2. и 3. Правилникa  о условима и поступку издавања и одузимања лиценце за рибочувара, начину вођења регистра издатих лиценци, као и садржини и начину вођења Регистра привредних рибара („Службени гласник РС”, број 2/16)

Обрасци