Opis

Zahtev za izdavanje licence za ribočuvara podnosi se najkasnije 60 dana od polaganja stručnog ispita za ribočuvara. Zahtev za izdavanje licence sadrži:

  1.  ime i prezime podnosioca zahteva
  2. prebivalište i adresu.

Uz zahtev se prilažu sledeća dokumenta:

  1. Fotokopija lične karte;
  2. Dokaz o uplati republičke administrativne takse;
  3. Broj kontakt telefona.

Broj žiro računa na koji se vrši uplata republičke administrativne takse je 840-742221843-57, poziv na broj 59-013.

Gde i kako

Prijava se podnosi:

Ministarstvu zaštite životne sredine
Omladinskih brigada 1
11070 Novi Beograd

Pravni osnov

Član 13. Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda („Službeni glasnik RS”, broj 128/14)

Čl. 2. i 3. Pravilnika  o uslovima i postupku izdavanja i oduzimanja licence za ribočuvara, načinu vođenja registra izdatih licenci, kao i sadržini i načinu vođenja Registra privrednih ribara („Službeni glasnik RS”, broj 2/16)

Obrasci