Opis

Pravo prijave imaju lica starija od 18 godina.

Prijava treba da sadrži sledeće podatke:

  1. Vrsta stručnog ispita za koji se prijavljuje;
  2. Ime i prezime kandidata;
  3. Jedinstveni matični broj kandidata;
  4. Prebivalište i adresa stanovanja;
  5. Broj kontakt telefona.

Uz prijavu se prilažu sledeća dokumenta:

  1. Fotokopija lične karte, odnosno izvod iz električnog čitača biometrijske lične karte;
  2. Dokaz o IV stepenu stručne spreme – overena fotokopija;
  3. Dokaz o uplati republičke administrativne takse

Broj žiro računa na koji se vrši uplata republičke administrativne takse je 840-742221843-57, poziv na broj 59-013.

Stručni ispit se polaže pismeno.

Gde i kako

Prijava se podnosi:

Ministarstvu zaštite životne sredine
Omladinskih brigada 1
11070 Novi Beograd

Pravni osnov

Član 12. Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda („Službeni glasnik RS”, broj 128/14)

Obrasci

Obrazac za prijavu možete preuzeti ovde