Процедура издавања дозвола за сакупљање пужева је следећа:

 

Право учешћа на Конкурсу за издавање дозвола за сакупљање заштићених врста дивље флоре, фауне и гљива у комерцијалне сврхе у 2019. години, имају правна лица и предузетници који се баве делатношћу сакупљања заштићених врста у комерцијалне сврхе дивље флоре, фауне и гљива.

Правно лице, односно предузетник подноси уверење надлежног привредног и прекршајног суда, да му није изречена казна за привредни преступ, односно прекршај. Ово уверење мора бити прибављено након објављивања конкурса.

Уз пријаву на конкурс са детаљним подацима, странка подноси следећу документацију:

 • подаци о подносиоцу;
 • подаци о заштићеној врсти, са обавезним навођењем латинског назива врсте која ће се сакупљати, стављати у промет односно користити;
 • подаци о количини – по врстама које ће се сакупљати у свежем или сировом стању (непрерађене), користити односно стављати у промет;
 • начин организовања сакупљања заштићених врста, локалитетима сакупљања (са назнаком општине где су локалитети сакупљања и најближих насеља), броју и размештају откупних станица;
 • подаци о објектима, постројењима и уређајима за складиштење, прераду и промет, каo и степену прераде заштићених врста, односно решење Министарства пољопривреде шумарства и водопривреде, о испуњавању ветеринарско-санитарних услова за ову врсту објеката као и решење за оцену испуњености услова за извозни објекат и одређивање извозничког контролног броја;
 • подаци о упису делатности у одговарајући регистар (извод из одговарајућег регистра о упису делатности за сакупљање шумских и других производа, откуп, промет и прераду), односно решење Привредног суда о упису делатности, односно послова (између осталог узгој, производња, обрада, конзервисање, замрзавање меса) предузећа.

Утврђени критеријуми за доделу контигената пужева су следећи:

I Степен прераде сакупљене робе

Код пужева највиши степен прераде је месо пужа и кућица, полупроизвод је дубоко замрзнути пуж а сировина жив пуж. Следећи број поена додељује се за:

 • финални производ -15 поена
 • за полупроизвод -10 поена
 • за сировину – 5 поена.

II  Капацитет прераде које поседује подносиоц захтева

За прераду пужа одређене су 3 категорије:

 • од 15 до 20 тона дневно – 15 бодова
 • од 10 до 15 тона дневно – 10 бодова
 • од 5 до 10 тона дневно – 5 бодова

Процедура за издавање дозвола за промет пужева (увоз/извоз):

Дозволе за увоз пужева

Странка подноси следећу документацију: захтев за увоз са детаљним подацима, копију уговора инопартнера од кога се увози, ветеринарски сертификат робе, и доказ о уплати републичке таксе.

Дозволе за извоз пужева

Ако су пужеви пореклом из природе са територије Републике Србије, уз захтев за извоз и копију уговора са инопарнером, странка подноси и копију дозволе за сакупљање из природе, као и доказ о уплати републичке таксе у износу 3.280.00 динара.

Ако су пужеви пореклом са фарми, подноси се следећа документација:

 • захтев за извоз,
 • извод из регистра о постојању фарме пужева,
 • мишљење Завода за заштиту природе Србије о приносу пужева у сезони на фарми,
 • доказ о уплати републичке таксе.

Када предузеће има кооперанте и извози за њих, морају  се поред напред наведеног поднети и откупне листе са датим количинама пужева које кооперанти предају своме извознику.