На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана 145. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ» 33/97, 31/01) даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

          Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта YUNIRISK d.o.o. из Београда, Симина 18 поднео Министарству пољопривреде и заштите животне средине Захтев за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Постројење за инертизацију индустријских отпада са MID-MIX реактором у кругу Фабрике аутомотора „21. мај” у Раковици на КП 2372/1,1; 52/1,2,3; 53/6; 55/6; 489/2; 490/2; 496/2,3; 497/3,4,5,6;2255/2,2 КО Стара Раковица, Кнежевац, територија Града Београда, заведен под бројем 353-02-02578/2016-16 од 30.12.2015.

Увид у Студију о процени утицаја на животну средину се може извршити у просторијама Министарства у Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 426, сваког радног дана од 11-14 часова, као и на службеном сајту Министарства у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину предметне Студије сваког радног дана и у просторијама Градске општине Раковица, Мишка Крањца 12.

Дана 12.02.2016. године са почетком у 10 часова, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у просторијама Градске општине Раковица, Мишка Крањца 12.