На основу чл. 14. став 1. и члана 28. став 6, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04)  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта предузеће Електромрежа Србије, ЈП за пренос електричне енергије и управљање преносним системом, поднелo Министарству пољопривреде и заштите животне средине Захтев за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције и адаптације постојећег надземног далековода 2 x 110kV, број 106АБ Ваљево – ХЕ Зворник, деонице Е+А,Г и Х, укупне дужине после реконструкције 33,253 km, на к.п. дефинисаним изводом из Плана детаљне регулације коридора далековода ДВ 110kV, број 106АБ Ваљево – ХЕ Зворник (издат од стране Министарства животне средине и просторног планирања, Сектора за урбанистичко, просторно планирање и становање, а који је заведен под бројем 350-01-401/2009-07, дана 05.05.2009. године), заведен под бројем 353-02-1122/2016-16.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства пољопривреде и заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада 1, соба 426,  као и на службеном сајту Министарства и да достави своје мишљење у року од 15  дана од дана објављивања овог обавештења.