На основу чл. 14. став 1. и члана 28. став 6, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04)  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта предузеће Електромрежа Србије, ЈП за пренос електричне енергије и управљање преносним системом, поднелo Министарству пољопривреде и заштите животне средине Захтев за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције и доградње ТС 220/110 kV ”Краљево 3” у ТС 400/220/110 kV ”Краљево 3”, на к.п. 2020/21 КО Ратина, Град Краљево, заведен под бројем 353-02-1060/2016-16.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства пољопривреде и заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада 1, соба 426,  као и на службеном сајту Министарства и да достави своје мишљење у року од 15  дана од дана објављивања овог обавештења.