Na osnovu čl. 14. stav 1. i člana 28. stav 6, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04)  daje sledeće

 

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta preduzeće Elektromreža Srbije, JP za prenos električne energije i upravljanje prenosnim sistemom, podnelo Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine Zahtev za ažuriranje Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije i dogradnje TS 220/110 kV ”Kraljevo 3” u TS 400/220/110 kV ”Kraljevo 3”, na k.p. 2020/21 KO Ratina, Grad Kraljevo, zaveden pod brojem 353-02-1060/2016-16.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 426,  kao i na službenom sajtu Ministarstva i da dostavi svoje mišljenje u roku od 15  dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.