На основу чл. 28., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

            Носилац пројекта JUGO-IMPEX E.E.R. d.o.o. из Ниша, Булевар Св. цара константина 82-86, поднео је Захтев за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину пројекта складиштења и третмана електричног и електронског отпада на КП 10998/154 и КП 10998/34 КО Ђеле кула, територија Града Ниша, заведен под бројем 353-02-01021/2016-16 од 18.05.2016., у складу са Решењем о сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта складиштења и третмана електричног и електронског отпада на КП 10998/34 КО Ћеле кула, Град Ниш бр. 353-02-00048/2012-02 од 10.05.2012. које је издало Министарство животне средине, рударства и просторног планирања.

          Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства пољопривреде и заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 426, као и на службеном сајту Министарства и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.