На основу чл. 12. и 28., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

 

 О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 Носилац пројекта ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ из Београда, Царице Милице 2, поднео је Захтев за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину за Пројекат изградње постројења за пречишћавање отпадних вода у оквиру ТЕ НИКОЛА ТЕСЛА А на територији ГО Обреновац, Град Београд за коју је код надлежног органа прибављена сагласност 353-02-00006/2012-05 од 21.03.2013., заведен под бројем 353-02-01191/2017-02 од 24.11.2017.

           Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 426, као и на службеном сајту Министарства и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.