Na osnovu čl. 12. i 28., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

 

 O  B  A  V  E  Š  T  E  NJ  E

 Nosilac projekta JP ELEKTROPRIVREDE SRBIJE iz Beograda, Carice Milice 2, podneo je Zahtev za ažuriranje Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za Projekat izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u okviru TE NIKOLA TESLA A na teritoriji GO Obrenovac, Grad Beograd za koju je kod nadležnog organa pribavljena saglasnost 353-02-00006/2012-05 od 21.03.2013., zaveden pod brojem 353-02-01191/2017-02 od 24.11.2017.

           Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 426, kao i na službenom sajtu Ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.