На основу чл. 28., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Носилац пројекта YUNIRISK d.o.o. из Београда, Симина 18, поднео је Захтев за ажурирање Студије о процени утицаја постројења „Yunirisk” d.o.o.на локацији Фабрике аутомотора “21. мај ” у Раковици, на КП 2372/1,1, КО Стара Раковица и КП 52/1,2,3, 53/6, 55/6, 489/2, 490/2, 496/2,3, 497/3,4,5,6, 2255/2,2 КО Кнежевац на животну средину, заведен под бројем 353-02-01833/2015-16 од 15.09.2015., у складу са Решењем о сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Постројење за инертизацију индустријских отпада са MID-MIX реактором, у кругу Фабрике аутомотора “21. мај ” у Раковици, на КП 2372/1 КО Стара Раковица, ГО Раковица, територија Града Београда бр. 353-02-00357/2009-02 од 13.12.2010. које је издало Министарство заштите животне средине и просторног планирања.

 

         Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства пољопривреде и заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 426, као и на службеном сајту Министарства и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.