Ha основу чл. 20. став 1, a у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник PC” 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана 145. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ» 33/97, 31/01, «Сл. гласник РС» 30/10 ) даје следеће

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Обавештавају се јавност и заинтересовани органи и организације да je носилац пројекта Регионални центар за управлљање отпадом „ЕКО-ТАМНАВА” д.о.о. Уб, поднео Министарству пољопривреде и заштите животне средине захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње регионалне депоније комуналног (неопасног) отпада „Каленић”, на КП бр. 800 KO Каленић, Општина Уб.

Увид у Студију о процени утицаја на животну средину се може извршити у просторијама Министарства, у Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 428, сваког радног дана од 11-14 часова, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења, као и на веб сајту Министарства.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину предметне Студије сваког радног дана и у просторијама Општинске управе Уб, ул. 3 Октобра бр. 4.

Примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину подносе се у писаном облику и достављају Министарству пољопривреде и заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд.

Дана 26.05.2015. године са почетком у 11 часова, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у просторијама Општинске управе Уб.