Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), u skladu sa članovima 3., 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik RS» 69/05), kao i na osnovu člana  109. Zakona o opštem upravnom postupku («Sl. glasnik RS» 18/16),  daje sledeće

 

O B A V E Š T E NJ E

 Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD – Sektor za ključne investicione projekte, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta pristaništa za sopstvene potrebe na lokaciji Termoelektrane „Nikola Tesla B“ u Obrenovcu, na katastarskim parcelama broj 10/1, 10/2, 10/3, 11/1, 11/2, 1173, 1174, 12/1, 1272, 12/3, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 14,15,16,17, 18, 86 delovi parcela 3154/1, 3155, 3184 (reka Sava), sve u KO Ušće, opština Obrenovac.

Uvid u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu može se izvršiti u prostorijama Ministarstva, u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 428, svakog radnog dana od 11-14 časova, u roku od 20  dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama gradske opštine Obrenovac, ul. Vuka Karadžića 74, 11500 Obrenovac, kao i na veb sajtu Ministarstva.

Primedbe i mišljenja na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu podnose se u pisanom obliku i dostavljaju Ministarstvu zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

Dana 15.12.2020. godine sa početkom u 10 časova, u skladu sa instrukcijama  Vlade Republike Srbije i kriznog štaba formiranog zbog uvođenja vanrednog stanja, biće održana javna rasprava i prezentacija predmetne Studije u prostorijama opštinske uprave gradske opštine Obrenovac, ul. Vuka Karadžića 74, 11500 Obrenovac.