На основу члана 11., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (”Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о захтеву за  интегрисану дозволу

 Обавештава се заинтересована јавност да је овај орган примио захтев за интегрисану дозволе од оператера ”Yunirisk” d.о.о., Београд, за рад целокупног постројења и обављање активности третмана опасног и неопасног отпада, на локацији катастарских парцела бр. 2372/1,1; 52/1,2,3; 53/6; 55/6; 489/2; 490/2; 496/2,3; 497/3,4,5,6; 2255/2,2; 23750/7, 23750/8, све КО Стара Раковица.

Увид у захтев за интегрисану дозволу може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр.1, канцеларија 432, сваког радног дана од 11-14 часова, као и на службеном сајту Министарства, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност може доставити мишљење на захтев за  интегрисану дозволу овом органу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.