На основу члана 11., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (”Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће

ОБАВЕШТЕЊЕ о захтеву за  интегрисану дозволу

Обавештава се заинтересована јавност да је овај орган примио захтев за  интегрисану дозволу ”PWW Депонија” д.о.о. из Јагодине, број захтева: 353-01-01128/2016-16, за рад депоније и обављање активности одлагања неопасног отпада, ул. 7. јула бб, Јагодина, на локацији катастарске парцеле 1603/1 КО Ланиште.

Увид у захтев за интегрисану дозволу може се извршити у просторијама Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр.1, соба 432, сваког радног дана од 11-14 часова, или на сајту министарства, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност може доставити мишљење на захтев за  интегрисану дозволу овом органу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.