На основу члана 11., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (”Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ

 о захтеву за  интегрисану дозволу

Обавештава се заинтересована јавност да је овај орган примио захтев за  интегрисану дозволу оператера Рударско топионичарски басен Бор група Топионица и рафинација бакра Бор д.о.о., Погон Електролиза, РЈ Фабрика соли метала, број 353-01-00011/2013-05, за рад постројења за производњу основних неорганских хемикалија-производњу соли племенитих и обојених метала, као и производњу препарата за површинску заштиту метала и пластике, у Бору, Улица Ђорђа Вајферта бр. 20, на локацији КП бр. 4214 КО Бор 1.

Увид у захтев за интегрисану дозволу може се извршити у просторијама Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр.1, канцеларија 432, сваког радног дана од 11-14 часова, као и на службеном сајту Министарства у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност може доставити мишљење на захтев за  интегрисану дозволу овом органу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.