На основу члана 11., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (”Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о поднетом захтеву за  интегрисану дозволу

 Обавештава се заинтересована јавност да је овај орган примио захтев за  интегрисану дозволу оператера Титан Цементара Косјерић д.о.о., број 353-01-00372/2018-03, за рад целокупног постројења и обављање активности производње цемента, у Косјерићу, Улица Живојина Мишића бб, на локацији КП бр. 1547, 1051/3, 1051/8, 1546, 1038, 1035, 1519/3, 1123/2, 1122/2, 1045, 1046, 1047, 1048, 1052/3, 1052/1 и 589/6, КО Галовићи.

Увид у захтев за интегрисану дозволу може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр.1, канцеларија 432, сваког радног дана од 11-14 часова, као и на службеном сајту Министарства, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност може доставити мишљење на захтев за  интегрисану дозволу овом органу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.