Na osnovu člana 11., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i 25/15), daje sledeće:

 

OBAVEŠTENJE
o prijemu zahteva za izdavanje integrisane dozvole

 Obaveštava se zainteresovana javnost da je Ministarstvu zaštite životne sredine podnet zahtev za izdavanje integrisane dozvole od operatera CRH (Srbija) d.o.o. Popovac, broj zahteva: 353-01-00013/2019-03, za rad celokupnog postrojenja i obavljanje aktivnosti proizvodnje cementa na lokaciji u Popovcu, k.p.br. 2226 KO Popovac, Paraćin.

Uvid u zahtev za izdavanje integrisane dozvole može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Novi Beograd, ul. Omladinskih brigada br.1, kancelarija 432, svakog radnog dana od 11-14 časova, ili na službenom sajtu Ministarstva u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Takođe, zainteresovana javnost može dostaviti mišljenje na podneti zahtev ovom organu u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u skladu sa članom 11., stav 5. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine.